NIEUWS - ONZE SCHOOL - ACTIVITEITEN - OUDERS - CONTACT - SITEMAP - AANMELDEN
Schoolraad
Binnen de vereniging VGPO Accretio hebben alle scholen een schoolraad. De schoolraad bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen en 2 personeelsleden. Zie voor meer informatie onder 'schoolraad'.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een informatieavond. De leerkrachten geven dan informatie over activiteiten van de verschillende groepen.
 
Alle ouders worden minimaal één keer per 2 jaar door de groepsleerkracht bezocht. De ouders van leerlingen van de groepen 1, 3, 5 en 7 krijgen zo mogelijk voor de kerstvakantie bezoek. De ouders van de leerlingen uit groep 2, 4 en 6 worden in het najaar op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden na de uitslag van het schooleindonderzoek van de Educatieve Academie op school uitgenodigd i.v.m. een gesprek over de schoolkeuze na de basisschool. Daarnaast krijgt u twee keer per jaar de gelegenheid kennis te nemen van het werk van uw kind(eren) en hierover met de groepsleerkracht te spreken op de spreekavonden. Deze avonden zijn gepland na de rapporten. Er is steeds gelegenheid om 10 minuten met de leerkracht te praten en vooraf het werk van de kinderen te bekijken. Mocht u of de leerkracht aan 10 minuten niet genoeg hebben, dan wordt er een aparte afspraak gemaakt.
 
Twee keer per jaar organiseren we open morgens. De ouders zijn op die ochtenden van harte welkom om in de groepen van hun kind(eren) te kijken. Tijdens die ochtend kunnen de ouders tijdens de pauze wisselen van groep. Het is de bedoeling dat ouders één keer per jaar in een groep kijken.
  
Jaarlijks wordt een ouderavond georganiseerd door het team, waar met de ouders en het team onderwerpen worden besproken die nauw met ons onderwijs te maken hebben.
 
Elke maandagmorgen houden we een weekopening die per toerbeurt wordt verzorgd door een leerkracht van één van de combinatiegroepen. Dit zal een weekopening zijn met samenzang en gebed. De weekopening begint om 8.35 uur. Ouders mogen bij alle weekopeningen aanwezig zijn.

Schoolkrant Klepperbelletin
Elke drie à vier weken wordt een digitaal ’Klepperbelletin’ uitgegeven met informatie over activiteiten op school, mededelingen van het team , de schoolraad en/of de directie. Ook het werk van de kinderen in de diverse groepen komt hierin aan de orde, evenals algemene onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs op onze school. De weken dat er geen Klepperbelletin verschijnt, ontvangt u een mail van de groepsleerkracht met nieuws uit de eigen groep: het Klepperbelletje.
 
 
De activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit een aantal ouders. De AC-leden worden door de directie benoemd. De commissie heeft als taak om het team te helpen en te steunen bij het organiseren en uitvoeren van buitenschoolse activiteiten. Hiervoor vraagt de commissie ook regelmatig hulp van andere ouders. Het gaat dan om o.a. de volgende activiteiten: inkoop van cadeautjes, sinterklaasfeest, de avondvierdaagse, hulp bij vieringen in de kerk, het klaarmaken van het Klepperbelletin, hulp op aanvraag van het team.
 
 
 
 
Meehelpen op school
U kunt op verschillende manieren meehelpen op school, bijv. als leesouder (wekelijks),bibliotheekouder, crea-ouder (een aantal perioden van 3 middagen), begeleiding en vervoer bij excursies. Verder ver­wachten we van alle ouders dat ze meehelpen met de was en de schoonmaak. Een rooster voor de was vindt u elke keer in het Klepperbelletin. Naast de reguliere schoonmaak door een schoonmaakbedrijf, is er vier keer per jaar een extra schoon­maak­avond. Het rooster hiervoor wordt in het Klepper­belletin opgenomen. In groep 1/2 is een groepsmoeder aangesteld. Deze ouder onder­steunt de leerkracht bij allerlei activiteiten. Verder kunnen de activiteiten­commissie of het team een beroep op ouders doen om hulp bij diverse activiteiten.