NIEUWS - ONZE SCHOOL - ACTIVITEITEN - OUDERS - CONTACT - SITEMAP - AANMELDEN

KERNMISSIE

Wij zijn een gereformeerde basisschool. Het woord van de HERE God staat centraal in ons dagelijks leven en in de omgang met elkaar.


Visie identiteit
Het uitgangspunt van ons handelen is ons geloof in God en het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Uit dankbaarheid voor Zijn liefde voor ons laten we ook daadwerkelijk zien dat we kinderen van Hem zijn in de  dagelijkse dingen van omgang en onderwijs. Normen en waarden zoals die ons in Gods woord zijn gegeven krijgen een duidelijke plaats en worden vertaald in ons gedrag en handelen.

Dat maken we ook zichtbaar doordat  we elke dag beginnen en eindigen met gebed. We danken God en vragen hem om hulp voor alles wat we doen. We leven mee met bijzondere gebeurtenissen van familie en bekenden. Bovendien maakt bijbelonderwijs elke dag deel uit van de aangeboden lesstof.

Wekelijks wordt er gespaard voor onze adoptiekinderen en hulp aan praktische projecten voor kinderen in het buitenland. Ook gedurende het jaar besteden we aandacht in projecten aan de mens in nood om ons heen en ver weg.

Vanuit onze identiteit zijn we sterk verbonden met de kerkgemeenschap. Deze verbondenheid geven we onder andere  vorm door mee te werken aan vieringen in de gereformeerde kerk samen met de gemeenteleden.


MISSIE

Omdat we God erkennen als de Schepper van het leven zien we elk kind als een uniek persoon met eigen gaven en talenten.


Visie op onderwijs
We merken elk kind als uniek persoon op en benaderen het op basis van zijn of haar eigen mogelijkheden. Daarom bieden we onderwijs aan dat aansluit bij het niveau en de ontwikkeling van het kind.

Dit betekent ook dat het zelfstandig werken door kinderen in toenemende mate centraal staat. We leren de kinderen een actieve leerhouding, waarbij taakgericht gedrag, motivatie en verantwoordelijkheid voor eigen werk en dat van andere kinderen belangrijk is. Daarnaast leren we de kinderen ook samenwerken om van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en elkaar te waarderen. Dit alles wordt vormgegeven in een jaargroepensysteem.


MISSIE

We zijn verlost door het verzoenende werk van Christus, daardoor mogen we leven als kind van God en willen we onze naasten liefhebben als onszelf. Deze zekerheid en liefde vormen de basis van onze benadering van onderwijs en onze omgang met het kind.


Visie op pedagogisch klimaat
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving. We bereiken dit door de kinderen ruimte te geven om zichzelf te zijn binnen de regels die op school zijn afgesproken. Kinderen leren de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en anderen te accepteren en te waarderen. 

Concreet betekent  dit dat we gedragsprotocollen hanteren en methodes gebruiken gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. We worden daarin ondersteund door een contactpersoon, die samen met ons meedenkt over en meewerkt aan een veilige school.


Visie op zorg
Omdat we elk kind als uniek persoon benaderen vinden we een goed opgezet en schoolbreed zorgsysteem belangrijk. Om de ontwikkelingen van elk kind goed te kunnen volgen hanteren we een zgn. leerlingvolgsysteem.  Een systeem, gebaseerd op landelijk genormeerde toetsen voor wat betreft leervorderingen als ook de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied.  Door toetsing en observatie signaleren we knelpunten die we analyseren en beschrijven in handelingsplannen. Deze handelingsplannen worden omgezet in hulp in de klas of remedial teaching en zonodig in eigen programma’s die aansluiten bij het niveau en de mogelijkheden van het kind. Deze bijzondere zorg wordt elke zes weken geëvalueerd door de leerkracht, intern begeleider en remedial teacher, waarna er contact is met de ouders. De eindverantwoordelijkheid over de te nemen beslissingen ligt bij de school.


MISSIE

God geeft aan ouders de taak om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in het geloof in Hem. Wij mogen de ouders daarin ondersteunen, werkend vanuit onze eigen specifieke verantwoordelijkheid.


Visie op ouders
Een goed samenspel met thuis is onontbeerlijk voor een goede ontwikkeling van het kind. We vinden het dan ook noodzakelijk dat ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling  van hun kinderen en kunnen meedenken in de stappen die op school genomen worden.

Om het onderwijs op school goed te laten verlopen is een goed contact tussen school en ouders erg belangrijk.  Het daadwerkelijk ondersteunen van diverse activiteiten binnen de school door de ouders komt het werken in de school ten goede. Deze zichtbare betrokkenheid is onmisbaar en zal de samenwerking tussen ouders en het team, elk in hun eigen verantwoordelijkheid, positief beïnvloeden.